WSTĘP 

LubimyRowery.pl to portal internetowy poświęcony w głównej mierze turystyce rowerowej. Treści w nim zawarte są materiałami, których zadaniem jest ułatwienie i zachęcenia do aktywnego uprawiania tej odmiany turystyki aktywnej. LubimyRowery.pl poprzez publikację treści promuje aktywny wypoczynek i zachęca do uczestnictwa w promowanych imprezach organizowanych przez zaprzyjaźnione organizacje.

Serwis LubimyRowery.pl jest dostępny poprzez witrynę w przeglądarce internetowej lub za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Warunkiem korzystania z Serwisu i jego Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja. Niniejszy Regulamin definiuje zasady działania Serwisu LubimyRowery.pl, a także reguluje przepisy w zakresie praw i obowiązków Użytkowników jak również samego Serwisu. Został stworzony w oparciu o przepisy prawne jakie funkcjonują i obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Nazwa Serwisu, zasady funkcjonowania, zawarte w nim treści, elementy graficzne, logo, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem i właścicielem serwisu LubimyRowery.pl jest firma r4fun Piotr Książek z siedzibą w Gdańsku 80-041, ul. Sosnkowskiego 9a/5 zwany dalej Administratorem.
 2. Korzystanie z serwisu LubimyRowery.pl jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Warunki korzystania z usługi rezerwacji noclegu oraz certyfikacji i prezentacji obiektów hotelowych określone zostały w odrębnych regulaminach dostępnych na stronach www:
 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.
 2. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień tego Regulaminu.
 3. Serwis LubimyRowery.pl nie gromadzi danych osobowych Użytkowników i nie zajmuje się ich przetwarzaniem.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. Administrator sugeruje korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. Spełnienie przez Użytkownika wymogów w zakresie Technicznych warunków korzystania z Serwisu, umożliwia korzystanie z serwisu, oraz ma znaczenie dla bezpieczeństwa Użytkownika, a w dalszej kolejności także dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu.
 6. Serwis zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym.

DEFINICJE 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. pl – serwis internetowy, którego dotyczy ten regulamin
 2. Administrator – właściciel serwisu LubimyRowery.pl
 3. Serwis – LubimyRowery.pl
 4. Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych.
 5. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz LubimyRowery.pl, wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.

Tryb nawiązywania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkowania z którejkolwiek usług oferowanych w ramach Serwisu.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Użytkownik może w  każdym  czasie,  nieodpłatnie,  rozwiązać  Umowę  ze  skutkiem natychmiastowym przez zaprzestanie korzystania z Serwisu.
 4. Administrator zastrzega  sobie  ponadto  prawo  do  rozwiązania  umowy  w  dowolnym momencie i bez podania przyczyny.
 5. Reklamacje dotyczące działania oraz treści Serwisu należy składać na adres e-mail lubimyrowery@gmail.com. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.

Warunki Korzystania Z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu odbywa się w sposób nieodpłatny, z wyjątkiem usług płatnych będących przedmiotem odrębnej umowy indywidualnej z Użytkownikiem.
 2. Z udostępnionych śladów GPX i zawartych w opisach informacji użytkownik korzysta na własną odpowiedzialność. Serwis LubimyRowery.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji publikowanych na stronach portalu.
 3. Możliwe są zmiany w przebiegu, oznakowaniu i jakości szlaków opisywanych w serwisie z przyczyn niezależnych od LubimyRowery.pl.
 4. Za stan, oznakowanie i bezpieczeństwo szlaku odpowiadają administratorzy danego szlaku. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za stan oznakowania i stan techniczny szlaków umieszczonych w niniejszym serwisie.
 5. Odpowiedzialność za wykorzystywanie informacji zawartych w Serwisie spoczywa na Użytkowniku. Administrator nie podejmuje odpowiedzialności za działania Użytkowników w Serwisie.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do uzasadnionego moderowania (edycji) treści , usuwania lub blokowania komentarzy umieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.
 7. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo komentować i wyrażać opinię na temat treści oraz plików udostępnionych w Serwisie.
 8. Nie zostaną umieszczone komentarze oraz opinie, które zawierają linki do prywatnych stron www, zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, zawierających uwagi skierowane do Usługodawcy.
 9. Komentarz oraz opinia wysłana wielokrotnie publikowana jest tylko raz.
 10. Za skutki działań Użytkownika polegających na umieszczaniu komentarza lub opinii w Serwisie odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownika podejmujący takie działania.

Odpowiedzialność serwisu

 1. Administrator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Użytkownika korzystającego z zawartości Serwisu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody czy straty wynikające z niewłaściwego korzystania przez Użytkownika z Serwisu w szczególności spowodowane błędnie lub niepoprawnie wprowadzonymi danymi przez Użytkownika.

Prawa autorskie

 1. Materiały znajdujące się w Serwisie mogą być wykorzystywane przez Użytkowników tylko dla użytku osobistego. Wszelkie inne wykorzystanie, między innymi do celów komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie w inny sposób osobom trzecim, może następować tylko pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od Administratora i w ramach przeznaczenia uzgodnionego przez strony. W celu uzyskania pisemnej zgody na wykorzystanie materiałów znajdujących się w Serwisie, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: lubimyrowery@gmail.com
 2. Nazwa i logo graficzne Serwisu oraz adres internetowy www.lubimyrowery.pl są zastrzeżone i chronione prawem autorskim. Wszelkie ich kopiowanie i powielanie bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm.), oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. W przypadku jakichkolwiek sporów mogących wyniknąć z realizacji umów pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz wszelkie spory związane z wykonywaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Proponowane przez Administratora zmiany Regulaminu wraz z terminem ich wejścia w życie, będą udostępniane Użytkownikom poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie. Użytkownik nie akceptujący zmian w Regulaminie może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczna poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu.