REGULAMIN SPORTOWYCH RAJDÓW ROWEROWYCH

organizowanych przez R4FUN Piotr Książek

I. Cele rajdów

1. Rajdy rowerowe organizowane są w następujących celach:

a. propagowanie walorów krajoznawczych i historycznych wybranych regionów kraju,

b. upowszechnianie rekreacji i turystyki rowerowej,

c. propagowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego,

d. popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.

2. Rajdy nie mają charakteru rywalizacji sportowej, o ile organizator nie ogłosi inaczej w szczególnych warunkach danego raju rowerowego zawartych w Karcie Zgłoszenia, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub załączonych do niej materiałów dodatkowych.

II. Organizator

Organizatorem rajdów jest R4FUN Piotr Książek.

III. Czas trwania, trasa oraz terminy rajdów

1.Rajdy rowerowe będą organizowane jako rajdy jedno- lub kilku- dniowe, w terminach oraz na trasach wskazanych w pakiecie startowym.

2.Szczegółowy program każdego rajdu umieszczony zostanie:

a. na stronie internetowej Organizatora,

b. w siedzibie Organizatora – do wglądu.

IV. Opłata za uczestnictwo w rajdzie

1. Opłata za każdy z rajdów kalkulowana będzie odrębnie, w zależności od jego trasy, czasu trwania oraz ilości świadczeń oferowanych poszczególnym uczestnikom w ramach pakietu startowego.

2. Wyróżnia się dwa rodzaje opłat:

a. wpisowe – opłata obligatoryjna uiszczana przez każdego z uczestników, która uprawnia do udziału w rajdzie, a także otrzymania pakietu startowego,

b. opłaty dodatkowe – opłaty uiszczane przez uczestników za świadczenia dodatkowe, których zakup nie jest obowiązkowy, np. dowóz do i z miejsca rajdu, nocleg, posiłki, itp.

3. Zasady zwrotu opłat:

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.

V. Warunki uczestnictwa w rajdzie

1. Wymagania względem uczestnika rajdu:

a. w rajdzie mogą uczestniczyć osoby bez przeciwwskazań lekarskich,

b. prawo do startu w rajdzie mają wszystkie osoby pełnoletnie, dzieci i młodzież do lat 18 mogą wziąć udział w Rajdzie tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych,

c. warunkiem udziału w rajdzie jest posiadanie sprawnego technicznie roweru, kasku rowerowego, odblasków, przynajmniej jedną zapasową dętkę, oraz narzędzia niezbędne do naprawy roweru.

2. Warunki formalne udziału w rajdzie, które powinny być spełnione przed rozpoczęciem rajdu są:

a. prawidłowe wypełnienie i złożenie Karty Zgłoszenia za pośrednictwem formularza on-line,

b. zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Rajdów Rowerowych,

c. uiszczenie wpisowego oraz opłat dodatkowych za świadczenia dodatkowe wybrane przez uczestnika.

VI. Warunki przebiegu rajdu

1. Warunki transportu:

a. uczestnicy udają się na miejsce startu rajdu we własnym zakresie,

b. po zakończeniu rajdu, jego uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym zakresie.

2. Warunki przejazdu:

a. uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

b. rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym,

c. ruch odbywa się prawą strona drogi, w odległości 30-50 cm od jej krawędzi, a na drogach leśnych i śródpolnych zachowuje się jedynie ruch prawostronny,

d. jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami co najmniej 2 m, a przy zjazdach – 5 m,

e. uczestnicy rajdu poruszają się w maksymalnie 15-osobowych kolumnach,

f. odległość między kolumnami musi wynosić co najmniej 200 m,

g. należy jechać równo i spokojnie. Nie dopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa utrudniająca ruch na drodze oraz ciągłe zmiany pozycji, a także jazda bez trzymania kierownicy oraz zdejmowanie stóp z pedałów,

h. każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,

i. przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać; szybkość należy kontrolować przez hamowanie,

j. wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju uczestników muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom rajdu,

k. uczestnik zobowiązany jest do samodzielnej naprawy sprzętu,

l. podczas postoju nie należy tarasować drogi,

ł. rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do przeciętnej możliwości uczestników rajdu,

m. jeżeli niektórzy uczestnicy nie będą w stanie utrzymać tempa rajdu, zostanie z nich uformowana odrębna grupa poruszająca się w wolniejszym tempie,

n. rajdem kieruje organizator lub wyznaczona przez niego osoba pełnoletnia,

o. uczestnicy rajdu zobowiązani są do stosowania się do poleceń Organizatora,

p. osoby niepełnoletnie mogą poruszać się tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych. jeżeli osoba niepełnoletnia nie będzie w stanie utrzymać tempa rajdu, do grupy poruszającej się w wolniejszym tempie skierowany zostaną wraz z nią także jej opiekun,

r. przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są organizatorowi, który w zależności od potrzeb, albo udziela pomocy przedmedycznej, albo zwraca się o pomoc medyczną.

3. W czasie rajdu zabrania się:

a. spożywania alkoholu oraz innych substancji odurzających,

b. wyjeżdżania poza wyznaczoną trasę rajdu,

c. słuchania muzyki,

d. zakłócania porządku,

e. poruszania się w sposób utrudniający korzystanie z drogi innym uczestnikom ruchu,

f. zaśmiecanie trasy rajdu oraz miejsc przyległych,

g. niszczenie przyrody,

h. używania otwartego ognia,

i. poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych,

j. posiadania i używania w trakcie trwania rajdu szklanych butelek, naczyń, itp. oraz ostrych przedmiotów,

k. wcześniejszego opuszczania rajdu bez powiadomienia Organizatora.

 

4. W przypadku rażącego lub kilkukrotnego naruszenia zasad regulaminu Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z rajdu.

5. Rajd w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać przełożony.

VII. Odpowiedzialność uczestnika

1. Zasady odpowiedzialności uczestników:

a. każdy uczestnik pełnoletni bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie, a w razie wypadku nie będzie dochodzić odszkodowania od organizatorów,

b. uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację regulaminu Rajdu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z Rajdem. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy Rajdu,

c. za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście,

d. odpowiedzialność za udział w Rajdzie młodzieży do 18 roku życia ponoszą opiekunowie, z którymi zgłosili się do udziału w Rajdzie.

2. Każdy uczestnik może wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, o ile jest one częścią pakietu startowego.

3. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników zagubione, uszkodzone lub zniszczone podczas rajdu.

VIII. Świadczenia podstawowe

1. Organizator w ramach startowego świadczeń podstawowych zapewnia:

a. przewodnika prowadzącego przez trasę rajdu.

b. przekazanie dla każdego uczestnika rajdu, podstawowe informacje organizacyjne,

c. zabezpieczenie transportu uczestnika rajdu wraz z rowerem w przypadku braku możliwości kontynuowania jazdy oraz braku środków komunikacji publicznej,

d. możliwość wykupienia ubezpieczeń,

e. możliwość wykupienia usług dodatkowych,

f. dyplom ukończenia rajdu dla każdego uczestnika.

2. W czasie rajdu organizowane są konkursy lub quizy z nagrodami, w których może wziąć udział każdy uczestnik.

IX. Świadczenia dodatkowe

Każdy z uczestników może wykupić dodatkowe świadczenia oferowane przez organizatora albo inne podmioty. Świadczeniami tymi mogą być:

a. transport roweru lub roweru i uczestnika na start rajdu,

b. transport roweru lub roweru i uczestnika z mety rajdu,

c. nocleg – w przypadku rajdów kilkudniowych,

d. wyżywienie i napoje.

 X. Obowiązki Organizatora

Organizator jest zobowiązany do:

a. wyznaczenia osoby prowadzącej rajd,

b. prowadzenia rajdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

c. posiadania podstawowych środków opatrunkowych oraz narzędzi zapewniających drobną pomoc techniczną uczestnikom rajdu,

d. przygotowania pakietów startowych oraz organizacji świadczeń dodatkowych dla uczestników, którzy będą z nich korzystać,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *