Regulamin Certyfikacji

Regulamin Certyfikacji Obiektów Noclegowych – LubimyRowery.pl

Dokonanie aktywacji w systemie umieszczania informacji handlowych, działającym w ramach serwisu internetowego www.lubimyrowery.pl równoznaczne jest z akceptacją poniższego Regulaminu, który określa zasady korzystania z Usługi Strony WWW i Systemy Certyfikacji Obiektu Noclegowego Przyjaznego Rowerzyście, o czym każdy użytkownik zostaje poinformowany przed definitywnym potwierdzeniem aktywacji usługi, w zależności wybranego od sposobu rejestracji:

 1. za pomocą odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym,
 2. za pomocą wiadomości email z załączonym regulaminem w wersji elektronicznej,
 3. podpisując regulamin dostarczony w wersji papierowej.

Wszelkie zawarte w Serwisie oraz Usłudze Strony WWW rozwiązania służące do umieszczania informacji handlowych i korzystania z nich, objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej;

Serwis LubimyRowery.pl jest własnością firmy r4fun Piotr Książek zam. Ul. Sosnkowskiego 9a/5, 80-041, adres e-mail: lubimyrowery@gmail.com, numer telefonu: 509 988 052, dokonał rozpowszechnienia Serwisu w komputerowej sieć adresowej Internet poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, z tym wszakże zastrzeżeniem, iż Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie pod warunkiem, że zaakceptuje postanowienia stosownego Regulaminu opublikowanego na stronach Serwisu oraz będzie go przestrzegać;

REGULAMIN

Art. 1 Definicje

SerwisLubimyRowery.pl – internetowy serwis, działający w domenie www.lubimyrowery.pl.
Obiekt Noclegowy – dom, mieszkanie, pokój albo inne pomieszczenie przeznaczone do wynajęcia w celach noclegowych, stanowiące przedmiot Oferty Użytkownika, zamieszczonej w serwisie http://lubimyrowery.pl/noclegi/
Usługodawca – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania korzystająca z informacji zawartych na łamach strony www.lubimyrowery.pl na zasadach określonych w Regulaminie.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która odwiedza stronę www.lubimyrowery.pl, w tym także korzysta z usług oferowanych przez Serwis.
Oferta – złożona przez Usługodawcę propozycja wynajęcia Obiektu Noclegowego (niezależnie od formy zakwaterowania) niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Rezerwacja – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na wynajem zgodnie z Ofertą oraz na zasadach określonych w Regulaminie.

Regulamin – niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady Systemu Certyfikacji LubimyRowery.pl.

Certyfikat – Obiekt Przyjazny Rowerzyście = Certyfikat LubimyRowery.pl – upoważnienie nadawane przez Serwis Obiektowi Noclegowemu spełniającemu określone poniżej w niniejszym regulaminie kryteria.

Art. 2 Zasady funkcjonowania

 1. Serwis zapewnia techniczną platformę umożliwiającą nawiązanie kontaktu Usługodawcom z Użytkownikami, publikowanie Ofert, składanie i akceptację zapytań o ofertę, dokonywanie oceny Usługodawców.
 2. Serwis nie odpowiada za zobowiązania wynikające z zawartej między Usługodawcą a Użytkownikiem umowy, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tej umowy, a także za zachowanie stron po udostępnieniu Obiektu Noclegowego i ewentualne szkody poniesione w trakcie trwania najmu.
 3. Warunki świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną określa Regulamin Serwisu, dostępny na stronie www.lubimyrowery.pl.

Art. 3 Zasady uczestnictwa

 1. Usługodawcą w ramach Serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Usługodawców oraz osoby trzecie z naruszeniem postanowień Regulaminu.
 3. Warunkiem oferowania usług w ramach Serwisu, w szczególności publikowania Ofert jest wyrażenie zgody potwierdzonej stosowną umową na zamieszczenie wizytówki z ofertą Obiektu Noclegowego, zgodnie z wytycznymi elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Serwisu.

Art. 4 Szczegółowe warunki korzystania z Serwisu

 1. Serwis może być wykorzystywany jedynie do publikowania treści zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane przez niego treści, w szczególności oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Usługodawców, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, w tym do usunięcia Oferty w całości bądź w części, jeżeli Usługodawca publikujący Ofertę narusza w jakikolwiek sposób postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa, w szczególności gdy:
  • Oferta zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób;
  • Użytkownik lub Oferta szkodzą wizerunkowi Serwisu, wprowadzają w błąd lub zawierają inne treści naruszające przepisy prawa.
 4. Materiały zamieszczone przez Serwis, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe, zdjęcia oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych www.lubimyrowery.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych Serwisu. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Nie jest dozwolone korzystanie z zasobów Serwisu www.lubimyrowery.pl w sposób inny niż przewidziano w niniejszym Regulaminie.
 5. Opinie dotyczące Usługodawców oraz najmu Obiektu Noclegowego mogą być zamieszczane przez Użytkowników w ramach wizytówki / podstrony udostępnionej Usługodawcy.
 6. Zasady i przebieg rezerwacji usługi noclegowej oferowanej przez Usługodawcę reguluje Regulamin Rezerwacji dostępny na stronach „Noclegi” w ramach Serwisu lub TUTAJ (link)
 7. Zasady użytkowania strony internetowej Serwisu reguluje Regulamin Serwisu LubimyRowery.pl opublikowany na stronie „O nas” serwisu LubimyRowery.pl lub TUTAJ (link)

Art. 5 Zakres prezentacji oferty Obiektów Noclegowych

 1. W ramach systemu Certyfikacji, o którym mowa w art. 7 i 8, Serwis udostępnia Usługodawcy podstronę w celu zamieszczenia wizytówki Obiektu Noclegowego z informacją handlową obejmującą [Wizytówka Certyfikowana]:
  • opis główny reklamowanego obiektu bez limitu znaków literowych,
  • informacje o atrakcyjnych obiektach turystycznych w odległości do 30 km od obiektu do 25 zdjęć obrazujących reklamowany obiekt,
  • dane teleadresowe obiektu,
  • oznaczenia lokalizacji obiektu na mapach szlaków rowerowych i tras turystycznych przebiegających w odległości do 5 km od obiektu (dotyczy szlaków i tras udostępnionych w bazie Serwisu),
  • cennik,
  • informacje kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, adres strony www)
  • informacje o szlakach rowerowych i trasach turystycznych w odległości do 5 km od obiektu (dotyczy szlaków i tras udostępnionych w bazie Serwisu),
  • link do systemu rezerwacji obiektu,
  • wizytówkę obiektu wolną od treści reklamowych w głównym panelu wizytówki,
  • Moduły reklamowe zamieszczane będą tylko na prawym bocznym panelu strony. Wynika to z szablonu strony www.
 2. Obiekty niecertyfikowane udostępnione w Serwisie mają możliwość zamieszczenia wizytówki zawierającej informacje [Wizytówka Bezpłatna]:
  • opis główny reklamowanego obiektu z limitem 1500 znaków bez spacji
  • do 5 zdjęć obrazujących reklamowany obiekt
  • cennik
  • informacje kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, adres strony www)
 3. Wizytówki Obiektów Noclegowych certyfikowanych zamieszczane są na liście Obiektów Noclegowych w określonej kategorii powyżej wizytówek obiektów niecertyfikowanych.
 4. W ramach Umowy z Serwis nie udostępnia Użytkownikowi praw do projektów graficznych, mechanizmów funkcjonowania Serwisu oraz Usługi Strony WWW, a także innych użytych rozwiązań.
 5. Utworzenie Wizytówki Bezpłatnej odbywa się na wniosek Usługodawcy i polega na wypełnieniu danych formularza zamieszczonego w Serwisie. W oparciu o wprowadzone dane generowana jest Wizytówka Bezpłatna.
 6. Usługodawca ma prawo do edycji danych oraz usunięcia Wizytówki Bezpłatnej.
 7. Wizytówka Bezpłatna może zostać usunięta przez Usługodawcę w każdym czasie. Zasady rezygnacji z Wizytówki Certyfikowanej określa umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą i Serwisem.

Art. 6 Opłaty

 1. Użytkownik może korzystać z usług serwisu LubimyRowery.pl bezpłatnie
 2. Usługodawca prezentujący na stronach Serwisu ofertę Obiektu Noclegowego niecertyfikowanego w ramach Wizytówki Bezpłatnej nie jest obciążany kosztami wynikającymi z warunków systemu certyfikacji. Ewentualne inne koszty wymagają określenia ich szczegółów w odrębnej umowie.
 3. Usługodawca prezentujący na stronach Serwisu ofertę Obiektu Noclegowego certyfikowanego w ramach Wizytówki Certyfikowanej podlega obciążeniu kosztami wynikającymi z warunków Certyfikacji określonych w Umowie Certyfikacji.
 4. Płatności można dokonać za pośrednictwem przelewu bankowego.

Art. 7 Warunki Certyfikacji LubimyRowery.pl

 1. Usługi Certyfikacji polegają na promowaniu i rekomendowaniu Usługodawcy w środowisku rowerowym w ramach działań prowadzonych przez Serwis we współpracy z organizacjami partnerskimi na terenie Polski w szczególności poprzez potwierdzanie jakości usług świadczonych przez Usługodawcę jako „przyjazne rowerzyście”.
 2. Certyfikowany Obiekt Noclegowy to obiekt spełniający kryteria obiektów ogólnie przyjętych jako „przyjazne rowerzyście” według określonych kryteriów:
  • możliwość skorzystanie przez turystę tylko z jednego noclegu
  • bezpieczny parking dla roweru
  • dla gości powinno być serwowane wartościowe śniadanie lub możliwość samodzielnego przygotowania posiłku
  • umożliwienie wysuszenia mokrej odzieży i sprzętu
  • bezpieczne miejsce na rower, tzn. obiekt musi dysponować zamykanym pomieszczeniem na rowery lub wyrazić zgodę na przechowywanie roweru w pokoju
  • możliwość umycia roweru, tzn. do dyspozycji rowerzysty w obiekcie znajduje się stojak na rower oraz wąż z bieżącą wodą
  • miejsce do wykonania drobnych napraw, tzn. zadaszone miejsce oraz podstawowe narzędzia (klucze imbusowe, uniwersalny klucz płaski, śrubokręt krzyżak i płaski, kombinerki, pompka, zestaw naprawczy do dętek rowerowych)
  • informacja o atrakcjach turystycznych oraz trasach rowerowych w okolicy, wystarczająca do zaproponowania minimum 3 wycieczek półdniowych i 3 wycieczek całodniowych
  • apteczka wyposażona w środki dezynfekujące oraz opatrunkowe
  • sprzedaż map i przewodników turystycznych (dotyczy dużych obiektów).
 3. Usługodawca zobowiązany jest do powiadomienia Serwisu o zmianach w obiekcie skutkujących niezgodnością warunków Certyfikacyjnych ze stanem faktycznym.
 4. W razie stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego z warunkami certyfikacji umowa certyfikacyjna może zostać wypowiedziana w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, a wizytówka Obiektu Noclegowego usunięta po uprzednim powiadomienia o tym Usługodawcy. Usługodawca ma możliwość utrzymania certyfikatu po wprowadzeniu rekomendacji wystawionych przez Serwis.
 5. Jeśli zastrzeżenia użytkowników Serwisu okażą się nieprawdziwe, Usługodawca będzie uprawniony do dochodzenia wobec tych osób wszelkich uzasadnionych roszczeń.
 6. Opłata certyfikacyjna i poniesione do czasu rozwiązania umowy koszty nie podlegają zwrotowi.
 7. Serwis udziela Usługodawcy na czas trwania Umowy, ale wyłącznie w okresie ważności Certyfikatu LubimyRowery.pl, prawa do wykorzystywania, w ramach prowadzonej działalności Serwisu, Certyfikatu LubimyRowery.pl oraz Znaku LubimyRowery.pl polegającego na:
  • zamieszczeniu w Serwisie LubimyRowery.pl ofert rezerwacji usług noclegowych w obiekcie noclegowym określonym w Certyfikacje LubimyRowery.pl,
  • umieszczaniu logo LubimyRowery.pl w swoich ofertach handlowych,

Usługodawca nie ma prawa do ingerencji w formę ani treść Serwisu w inny sposób niż jest to konieczne do wykonania swoich uprawnień polegających na zamieszczaniu odpowiednich ofert rezerwacyjnych za pomocą Serwisu.

Art. 8. Proces certyfikacji

 1. Certyfikat LubimyRowery.pl jest przyznawany na warunkach określonych w niniejszych Warunkach na wniosek Usługodawcy skierowany do Serwisu poprzez e-mail lub formularz elektroniczny dostępny na stronach serwisu.
 2. Po otrzymaniu wniosku Usługodawcy Serwis przesyła na adres e-mail Usługodawcy:
  • wzór umowy o współpracy,
  • warunki i założenia systemu,
  • instruktarz z opisem procesu akceptacji umowy
  • prezentację PPS systemu Certyfikacji
  • link do formularza rejestracyjnego.
 3. Celem dokończenia procesu certyfikacji Usługodawca zobowiązany jest do odesłania Serwisowi:
  • zaakceptowanej umowy o współpracy uzupełnionej o dane Usługodawcy – wystarczające jest przesłanie skanu dokumentu podpisanego przez osoby umocowane do reprezentacji Usługodawcy,
  • zdjęcia obiektu do wizytówki Usługodawcy,
  • uzupełniony formularz rejestracyjny lub informacje niezbędne do uzupełnienia wizytówki,
 4. Serwis po otrzymaniu kompletnych i prawidłowo wypełnionych dokumentów, o których mowa w ust. 3, przyznaje Usługodawcy certyfikat oraz wystawia fakturę VAT z 7 dniowym terminem płatności.
 5. Serwis w terminie do 21 dni od daty realizacji opłaty certyfikacyjnej przez Usługodawcę przekaże obiektowi noclegowemu pakiet startowy określony w umowie certyfikacyjnej.
 6. Serwis nadaje certyfikat w „dobrej wierze” z zastrzeżeniem weryfikacji warunków przez niezapowiedzianą kontrolę w certyfikowanym Obiekcie Noclegowym przedstawiciela Serwisu lub osoby upoważnionej.
 7. Szczególną przesłanką do przeprowadzenia weryfikacji i kontroli Obiektu Noclegowego jest uzasadniona skarga Użytkownika potwierdzająca rozbieżność kryteriów certyfikacji ze stanem faktycznym.

Art. 9. Odpowiedzialność Serwisu

 1. Postanowienie niniejszego paragrafu dotyczą tylko Usługodawców.
 2. Serwis nie udziela Usługodawcy jakiejkolwiek gwarancji ani wyraźnej, ani domniemanej, w tym przede wszystkim gwarancji co do przydatności handlowej i przydatności do określonych zastosowań. Całość ryzyka w zakresie jakości i ekonomicznych rezultatów działania oferty ponosi Usługodawca.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu czy też usługi Strony WWW, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych przez nich z Usługodawcami w wyniku użycia przez nich Danych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 4. Serwis w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność ofert, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Usługodawców, zdolność Usługodawców do realizacji ofert oraz wypłacalność Użytkowników Serwisu odpowiadających na oferty.
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez Użytkownika umowy z Usługodawcą.
 6. W żadnym wypadku Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika i Usługodawcę korzyści.
 7. W przypadku rażących naruszeń Regulaminu Certyfikacji i niezgodności z Ofertą opublikowaną przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu zgłoszonych przez Użytkownika, Serwis może wyciągnąć konsekwencje regulaminowe w stosunku do Usługodawcy, włącznie z odebraniem Certyfikatu i usunięciem z Bazy Obiektów Noclegowych Serwisu LubimyRowery.pl
 8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników Usługi związane z ofertą Usługodawcy, a w szczególności związane z dokonanymi rezerwacjami, zapytaniami czy zawartymi umowami.
 9. Odpowiedzialność Serwisu wyłączona zostaje w przypadku działania Siły Wyższej rozumianej jako okoliczności znajdujące się poza praktyczną kontrolą Serwisu, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie: błąd oprogramowania komputerowego, uszkodzenie sprzętu komputerowego, działanie albo zaniechanie podwykonawców Serwisu, pożar lub inny nieszczęśliwy wypadek, strajk, spór pracowniczy, wojna, atak terrorystyczny, wejście w życie aktów prawa powszechnie obowiązującego lub wydanie jakiegokolwiek orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej.

Art. 10. Skutki naruszenia Regulaminu

W przypadku stwierdzenia przez Serwis naruszenia Regulaminu dokonanego przez Usługodawcę, Serwis może bezzwłocznie pozbawić Usługodawcę wszystkich albo niektórych uprawnień wynikających z umowy. W takich okolicznościach, Usługodawcy nie przysługuje zwrot żadnej z opłat poniesionych na rzecz Serwisu.

Art. 11. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik i Usługodawca może złożyć reklamację drogą elektroniczną e-mailem na adres: lubimyrowery@gmail.com. Reklamacja powinna zawierać informacje identyfikujące Użytkownika lub Usługodawcę i czynności dokonywane przez niego w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 2. Reklamacja rozpoznawana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Serwis może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez Użytkownika lub Usługodawcę.

Art. 12 Korespondencja elektroniczna 

Użytkownik i Usługodawca wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej dotyczącej spraw administracyjnych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych Serwisu oraz reklam.

Art. 13 Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 2. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Serwis poinformuje na stronach internetowych, a także powiadomi o tym Usługodawców posiadających Wizytówki Certyfikowane.
 3. W odniesieniu do Usługodawców, którzy posiadają w Serwisie swoje Wizytówki Certyfikowane, zmiany Regulaminu wchodzą w życie po ich zaakceptowaniu.

Art. 14 Przerwy techniczne

Serwis dokłada starań aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Mimo dołożenia starań, mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Serwis stara się zminimalizować skutki zaistniałych problemów technicznych.

Art. 15 Postanowienia końcowe

 1. Treści zawarte w Serwisie są chronione prawem autorskim, prawem dotyczącym znaków towarowych, prawem do baz danych i innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej na mocy prawa krajowego i traktatów międzynarodowych. Zabrania się powielania, modyfikowania, rozprzestrzeniania, kopiowania jakichkolwiek treści zawartych w Serwisie bez zgody Serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm.), oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. W przypadku jakichkolwiek sporów mogących wyniknąć z realizacji umów pomiędzy Usługodawcą a Administratorem oraz wszelkie spory związane z wykonywaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.