Regulamin Rajdów Rowerowych R4FUN – LubimyRowery.pl

REGULAMIN RAJDÓW/WYCIECZEK TURYSTYCZNYCH

organizowanych przez R4FUN Piotr Książek

 Cele rajdów/wycieczek

 1. Rajdy i wycieczki turystyczne w tym rowerowe organizowane są w następujących celach:
  • propagowanie walorów krajoznawczych i historycznych wybranych regionów kraju,
  • upowszechnianie rekreacji i turystyki rowerowej,
  • propagowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego,
  • popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.
 2. Imprezy nie mają charakteru rywalizacji sportowej

Słowniczek

Przez następujące terminy użyte w niniejszym regulaminie należy rozumieć:

 1. Kodeks Drogowy – ustawa z 20 czerwca 1997 roku – prawo o ruchu drogowym, Dz.U. z 2012 r., poz. 1137, jt.,
 2. Informacja Konsumencka – dokument zawierający dane wskazane w art. 12 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
 3. Organizator – jest nim firma R4FUN Piotr Książek, NIP: 6611321854, REGON:192013947, z siedzibą w: Gdańsku przy ul. Sosnkowskiego 9a/5, adres poczty elektronicznej: lubimyrowery@gmail.com, numer telefonu: 509 988 052, wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Pomorskiego pod numerem 598
 4. Serwis – serwis internetowy www.lubimyrowery.pl,
 5. Uczestnik – osoba pełnoletnia biorąca udział w rajdzie, inna niż Organizator.

Czas trwania, trasa oraz terminy rajdów/wycieczek

 1. Imprezy turystyczne będą organizowane jako kilkudniowe, w terminach oraz na trasach wskazanych w Serwisie.
 2. Szczegółowy program każdego rajdu/wycieczki umieszczony zostanie:
  • w Serwisie,
  • w siedzibie Organizatora – do wglądu.

Cena usługi (opłata)

 1. Opłata za każdą imprezę kalkulowana jest odrębnie, w zależności od trasy oraz czasu trwania, a szczegółowe warunki ceny i terminy płatności określi umowa uczestnictwa w rajdzie/wycieczce.
 2. W przypadku wyboru przez Uczestników lub ich część tego samego miejsca zakwaterowania lub wyżywienia Organizator podejmie działania celem wynegocjowania zniżek dla Uczestników.
 3. Oplata obowiązująca w chwili zawarcia umowy i nie ulega zmianie w czasie późniejszym.

Warunki uczestnictwa i rejestracji 

 1. Wymagania względem Uczestnika:
  • w imprezie mogą uczestniczyć osoby bez przeciwwskazań lekarskich,
  • prawo do startu w rajdzie/wycieczce mają wszystkie osoby pełnoletnie,
  • warunkiem udziału w rajdzie/wycieczce jest posiadanie sprawnego technicznie sprzetu turystycznego np. roweru,
  • właściwy do warunków atmosferycznych ubiór.
 2. Sposób rejestracji udziału Uczestnika w imprezie jest następujący:
  • Uczestnik wybiera rajd/wycieczkę z oferty Organizatora zamieszczonej w Serwisie,
  • Uczestnik telefonicznie, albo za pomocą formularza na stronie internetowej lub poczty elektronicznej zgłasza swój udział w imprezie,
  • Organizator potwierdza rezerwację, bądź informuje że na dany rajd nie ma już możliwości dokonania rezerwacji,
  • Organizator potwierdzając rezerwację wysyła na adres e-mail Uczestnika umowę oraz regulamin, a także informacje o terminie i sposobie płatności opłaty za udział w rajdzie, jak również Informację Konsumencką i wzór formularza odstąpienia od umowy,
  • Umowa zostaje zawarta z chwilą odesłania przez Uczestnika, na adres poczty elektronicznej Organizatora, wiadomości e-mail z potwierdzeniem akceptacji warunków umowy i regulaminów,
  • Pełną opłatę za udział w rajdzie należy uiścić nie później niż na 30 dni przed planowaną data rozpoczęcia rajdu. Brak uiszczenia opłaty w tym terminie oznacza rezygnację z udziału w rajdzie.
  • Jeżeli uczestnik po uiszczeniu zaliczki nie wpłaci pozostałej kwoty najpóźniej 30 dnia przed dniem rozpoczęcia wyprawy Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i nie zwrócenia wniesionej zaliczki,
  • Rezerwacja w okresie od 30 dni do 1 dni przed dniem rozpoczęcia wyprawy wymaga zapłaty całkowitej w ciągu 2 dni od dnia rezerwacji,
  • Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w rajdzie wszystkie przysługujące mu z tego tytułu uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przyjmie wszystkie wynikające z umowy udziału w rajdzie obowiązki,
  • Przeniesienie uprawnień jest skuteczne wobec Organizatora jeżeli Uczestnik zawiadomi o tym w terminie umożliwiającym dokonanie zmiany danych Uczestnika, nie później jednak niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia rajdu.

Warunki przebiegu rajdu/wycieczki

 1. Warunki transportu:
  • Uczestnicy udają się na miejsce startu rajdu/wycieczki we własnym zakresie,
  • po zakończeniu rajdu/wycieczki Uczestnicy udają się do domów indywidualnie, we własnym zakresie,
  • jeżeli warunki danego rajdu /wycieczki umożliwiać będą zorganizowanie transportu zbiorowego dla Uczestników, Organizator powiadomi ich o tym wskazując na warunki oraz koszty z tym związane.
 2. Warunki przejazdu:
  • Uczestnicy rajdu rowerowego poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
  • rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym,
  • ruch odbywa się prawą strona drogi, w odległości 30-50 cm od jej krawędzi, a na drogach leśnych i śródpolnych zachowuje się jedynie ruch prawostronny,
  • jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami co najmniej 2 m, a przy zjazdach – 5 m,
  • Uczestnicy rajdu poruszają się w maksymalnie 15-osobowych kolumnach,
  • odległość między kolumnami musi wynosić co najmniej 200 m,
  • należy jechać równo i spokojnie. Nie dopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa utrudniająca ruch na drodze oraz ciągłe zmiany pozycji, a także jazda bez trzymania kierownicy oraz zdejmowanie stóp z pedałów,
  • każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
  • przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać; szybkość należy kontrolować przez hamowanie,
  • wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju Uczestników muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nie utrudniający jazdy innym uczestnikom rajdu,
  • Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnej naprawy sprzętu,
  • podczas postoju nie należy tarasować drogi,
  • rajd prowadzony będzie w tempie dostosowanym do przeciętnej możliwości Uczestników,
  • rajdem kieruje Organizator lub wyznaczona przez niego osoba pełnoletnia,
  • Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń Organizatora,
  • przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są Organizatorowi, który w zależności od potrzeb, albo udziela pomocy przedmedycznej, albo zwraca się o pomoc medyczną.
 3. W czasie rajdu/wycieczki zabrania się:
  • spożywania alkoholu oraz innych substancji odurzających,
  • wyjeżdżania poza wyznaczoną trasę rajdu,
  • słuchania muzyki,
  • zakłócania porządku,
  • poruszania się w sposób utrudniający korzystanie z drogi innym Uczestnikom,
  • zaśmiecanie trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
  • niszczenie przyrody,
  • używania otwartego ognia,
  • poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych,
  • posiadania i używania w trakcie trwania rajdu szklanych butelek, naczyń, itp. oraz ostrych przedmiotów,
  • wcześniejszego opuszczania rajdu bez powiadomienia Organizatora.
 4. W przypadku rażącego lub kilkukrotnego naruszenia zasad regulaminu Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z rajdu.
 5. Rajd w przypadku trudnych warunków atmosferycznych może zostać przełożony.

Odpowiedzialność Uczestnika

 1. Zasady odpowiedzialności Uczestników:
  • każdy Uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie, a w razie wypadku nie będzie dochodzić odszkodowania od Organizatora,
  • Organizator nie odpowiada za warunki panujące na trasie rajdu,
  • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację regulaminu Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy rajdu,
  • za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa Uczestnik odpowiada osobiście,
 2. Każdy Uczestnik może na własny koszt oraz dobrowolnie wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.
 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestników zagubione, uszkodzone lub zniszczone podczas rajdu.

Obowiązki Organizatora

 1. Organizator zapewnia:
  • przewodnika prowadzącego przez trasę rajdu.
  • przekazanie dla każdego Uczestnika rajdu podstawowych informacji organizacyjnych,
  • pomoc techniczną w czasie rajdu,
  • świadczenia określone w ofercierajdu/wycieczki.
 2. W czasie rajdu mogą być organizowane konkursy lub quizy z nagrodami, w których może wziąć udział każdy Uczestnik.
 3. Organizator jest zobowiązany do:
  • wyznaczenia osoby prowadzącej rajd,
  • prowadzenia rajdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • posiadania podstawowych środków opatrunkowych oraz narzędzi zapewniających drobną pomoc techniczną uczestnikom rajdu,
  • przygotowania informacji na temat rajdu/wycieczki dla Uczestników.
 4. Organizator może odwołać rajd z powodu braku wymaganego minimum uczestników (il. określona każdorazowo przy danej imprezie), o czym niezwłocznie powiadomi uczestników, nie później jednak niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia wyprawy.
 5. Organizator ma prawo modyfikacji programu wyprawy w szczególności spowodowanych warunkami meteorologicznymi lub terenowymi
 6. Dane osobowe uczestników wypraw oraz dokonujących rezerwacji będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami, obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 roku, wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szczegołowewarunki opisane w POLITYCE PRYWATNOŚCI.
 7. Uczestnik wyraża zgodę poprzez podpisanie umowy na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia usług marketingowych polegających na promowaniu rajdów rowerowych organizowanych przez firmę R4FUN oraz serwis internetowy LubimyRowery.pl.

Prawo odstąpienia

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług (rezygnacji z udziału w rajdzie) w każdym czasie, aż do zakończenia rajdu. Uczestnik traci prawo do odstąpienia ud umowy, po zakończeniu rajdu.
 2. Formularz odstąpienia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. Jeżeli Uczestnik po uiszczeniu zaliczki nie wpłaci pozostałej kwoty najpóźniej 30 dnia przed dniem rozpoczęcia wyprawy Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i nie zwrócenia wniesionej zaliczki.
 4. Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w wyprawie wszystkie przysługujące mu z tego tytułu uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przyjmie wszystkie wynikające z umowy udziału w wyprawie obowiązki.
 5. Przeniesienie uprawnień jest skuteczne wobec Organizatora jeżeli Uczestnik zawiadomi o tym w terminie umożliwiającym dokonanie zmiany danych uczestnika, nie później jednak niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia wyprawy.
 6. Organizator pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości kosztów poniesionych w związku ze zmianą uczestnika wyprawy.
 7. Za nieuiszczoną część ceny wyprawy oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmian w umowie udziału, uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy udziału w terminie 30 dni lub więcej przed rozpoczęciem wyprawy Uczestnik ponosi koszty w wysokości poniesionych kosztów przez Organizatora – równowartość wpłaconej zaliczki.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy udziału w terminie od 29 dni do 14 dni przed dniem rozpoczęciem wyprawy Uczestnik ponosi koszty w wysokości 50% ceny rajdu.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy udziału w terminie krótszym niż 14 dni przed dniem rozpoczęciem wyprawy Uczestnik ponosi koszty w wysokości 80% ceny rajdu.
 11. Jeśli kwota wpłaconej zaliczki będzie niewystarczająca do pokrycia kosztów odstąpienia od umowy udziału Uczestnik zostanie poinformowany, o wysokości brakującej kwoty oraz terminie, w którym wymagana kwotę należy uiścić, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia rajdu.
 12. Zwrot uiszczonej Opłaty albo jej części następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zasady składania reklamacji

1. Prawa i obowiązki Uczestnika

Jeżeli, w ocenie Uczestnika usługa została wykonana niezgodnie z umową, powinien on:

 • wskazać na czym, jego zdaniem, polega niezgodność Usługi z umową,
 • określić swoje roszczenie, tj. czy domaga się obniżenia opłaty czy też odstępuje od umowy,
 • podać swoje dane kontaktowe w postaci adresu do korespondencji. adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Reklamacje należy składać w formie elektronicznej, na ww. adres poczty elektronicznej Organizator

2. Termin rozpatrzenia reklamacji

Organizator oświadcza, że reklamacja zostanie rozpoznania w terminie 14 dni

3. Sposób załatwienia reklamacji

W przypadku uznania reklamacji, Organizator obniży cenę usługi, a gdy wada usługi była istotna, a Uczestnik złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy – Organizator zwróci całą opłatę za udział w rajdzie.

Odesłanie

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy:

 1. ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny,
 2. ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,
 3. ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz aktów prawnych wskazanych w punkcie 11.